Skip to main content Skip to search
brkos ris/
ID:
T13492
  • བརྐོས་རིས (Tibetan, Tibetan script, Original)
    • >  brkos ris/ (Tibetan, Latin script, Transliteration-THL Extended Wylie Transliteration)
    • >  köri (Tibetan, Latin script, Transcription-THL Simplified Tibetan Transcription)
Other Dictionaries

Other Dictionaries

1. Ives Waldo Dictionary

sculpture, carving, engraving

2. Rangjung Yeshe Dictionary

1) sculpture. 2) carving. 3) engraving

3. Thupten Phuntsok Dictionary

བཟོ་དབྱིབས་བསྐྲུན་པའི་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་གྲས་ཤིག་ཡིན། པང་ལེབ་དང་། གཡམ་པ། ཟངས་ལེབ་སོགས་རྒྱུ་ཆ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྟེང་དུ་རྐོས་གྲི་དང་པིར་སོགས་ལག་ཆ་སྤྱད་ནས་བརྐོས་རྗེས་སུ་སླར་ཡང་ཤོག་བུའི་ཐོག་ཏུ་པར་ཐེངས་མང་པོ་བརྒྱབ་ཆོག་པའི་མཛེས་རིས་ཀྱི་གྲས་ཤིག་ཡིན།

Phoneme: