Skip to main content Skip to search
sman chu/
ID:
T153138
  • སྨན་ཆུ (Tibetan, Tibetan script, Original)
    • >  sman chu/ (Tibetan, Latin script, Transliteration-THL Extended Wylie Transliteration)
    • >  menchu (Tibetan, Latin script, Transcription-THL Simplified Tibetan Transcription)
Other Dictionaries

Other Dictionaries

1. Dan Martin Dictionary

also, rgya nag sman chu. A type of divination. Stein, Trente-trois 297-8.

2. Ives Waldo Dictionary

1) med. boiled in water; 2) med. having ri'i chu; 3) curing waters; 4) sman river; 3) med. liquid; 4) disinfectant/ pesticide solution

3. bod rgya tshig mdzod chen mo

[2163] 1༽ སྨན་གཏོང་བྱེད་ཀྱི་ཆུ་ཁོལ། ... 2༽ སྨན་ཡོད་པའི་རིའི་ཆུ། ... 3༽ ལུས་ལ་ཕན་ཆེ་བའི་ཆུ། ... 4༽ འབབ་ཆུ་ཞིག་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་གཉའ་ནང་རྫོང་ཁུལ་དུ་ཡོད། ཆུ་འགོ་ཤི་ཤ་སྦང་མ་ནས་བྱུང་ཞིང་བུམ་ཆུའི་ཡན་ལག་ཅིག་ཡིན། ...

4. Thupten Phuntsok Dictionary

(1)སྨན་གཏོང་བྱེད་ཀྱི་ཆུ་ཁོལ། (2)སྨན་ཡོད་པའི་རིའི་ཆུ། (3)ལུས་ལ་ཕན་ཆེ་བའི་ཆུ། (4)འབབ་ཆུ་ཞིག བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་གཉའ་ནང་རྫོང་ཁུལ་དུ་ཡོད། ཆུ་འགོ་ཤི་ཤ་སྦང་མ་ནས་བྱུང་ཞིང་བུམ་ཆུའི་ཡན་ལག་ཅིག་ཡིན།

Phoneme: