Skip to main content Skip to search
gzhas/
ID:
T170839
  • གཞས (Tibetan, Tibetan script, Original)
    • >  gzhas/ (Tibetan, Latin script, Transliteration-THL Extended Wylie Transliteration)
    • >  zhé (Tibetan, Latin script, Transcription-THL Simplified Tibetan Transcription)
Other Dictionaries

Other Dictionaries

1. bod rgya tshig mdzod chen mo

[2416] གླུ། ... དམངས་གཞས། ... བོད་གཞས། ...

2. Thupten Phuntsok Dictionary

མིང་ཚིག གཞས་ཚིག་གང་ཞིག ཚིག་དྲུག་ཅན་ཡིན་པ། གདངས་དལ་ལ་རིང་བ། དབུས་གཙང་ཕྱོགས་སུ་དར་ཁྱབ་ཆེ་བའི་ཕོ་མོ་གཞོན་ནུ་རྣམས་ཀྱི་འཛའ་བརྩེའི་རྣམ་པ་མཚོན་བྱེད། གཞས་དང་། གླུ་ཡི་ཁྱད་པར་དྲུག་ཚིག་དང་བརྒྱད་ཚིག་གི་ཁྱད་པ་ཡིན་པ་གང་ཞིག ལེན་ཚུལ་གྱི་སྒྲ་གདངས་མཐོ་ཞན་གྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་མ་ཟད། གཞས་ནི་དབུས་གཙང་སོགས་ཞིང་པའི་ས་ཁུལ་དུ་དར་ཁྱབ་ཆེ་ལ། གླུ་དང་ལ་ཡི་ནི་མདོ་ཁམས་སོགས་འབྲོག་པའི་ས་ཁུལ་རྣམས་སུ་དར་ཁྱབ་ཆེ།

3. dag yig gsar bsgrigs

དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་གི་རྣམ་པ་ཞིག་གི་མིང་སྟེ། ཕལ་ཆེ་བ་ནི་ཚིགས་བཅད་ཡི་གེ་དྲུག་ཅན་ཡིན། དཔེར་ན། བྲིས་པའི་ཡི་གེ་ནག་ཆུང་། །ཆུ་དང་ཐིགས་པས་འཇིག་སོང་། །མ་བྲིས་སེམས་ཀྱི་རི་མོ། །བསུབ་ཀྱང་སུབ་ཀྱི་མི་འདུག །

4. smon lam tshig mdzod chen mo

དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་གི་རྣམ་པ་ཞིག་གི་མིང་སྟེ། ཕལ་ཆེ་བ་ནི་ཚིགས་བཅད་ཡི་གེ་དྲུག་ཅན་ཡིན།

5. Rangjung Yeshe Dictionary

play, sport, jest, joke

6. Ives Waldo Dictionary

play, sport, jest, joke, song

7. Jim Valby Dictionary

song, play, sport, jest, joke, song

Phoneme: