Skip to main content Skip to search
lce/
ID:
T55007
  • ལྕེ (Tibetan, Tibetan script, Original)
    • >  lce/ (Tibetan, Latin script, Transliteration-THL Extended Wylie Transliteration)
    • >  ché (Tibetan, Latin script, Transcription-THL Simplified Tibetan Transcription)
Other Dictionaries

Other Dictionaries

1. bod rgya tshig mdzod chen mo

[768] ... 1༽ རོ་འཛིན་ནམ་ངག་གི་འདབ་མ། ... ལྕེ་དྲིལ་བ། ... སྨྲ་ལྕེ་ལྡིབ་པ། ... ཁའི་ལྕེ་མི་བདེ་བ། ... རོ་བཅུད་ལྕེས་འཇིབ་པ། ... ཞོ་ལྕེས་ལྡག་པ། ... ཤོད་རྒྱུ་ཁ་ཡིས་བཤད་ཀྱང། འདེམ་རྒྱུ་ལྕེ་ཡིས་བདམས་ཡོང། ... ཁ་ནང་ལྕེ་རྒྱུས། ... ཁ་གཅིག་ལྕེ་གཉིས། ... མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལ་ངག་གི་འདབ་མ་དང། བཅུད་ཀྱི་མ། བདུད་རྩི་འཛག་སྨྲ་བའི་འབབ་སྟེགས། རོ་མྱོང་བ། རོ་འཛིན། རོ་ཤེས་བཅས་སོ། 2༽ དབྱིབས་ལྕེ་དང་འདྲ་བའི་དངོས་པོ། ... མེ་ལྕེ། ... དྲིལ་བུའི་ལྕེ། ... དར་ལྕེ། ... 3༽ ༼རྙིང༽ གནམ་ལྕགས། ...

2. Thupten Phuntsok Dictionary

(1) རོ་འཛིན་ནམ་ངག་གི་འདབ་མ། ལྕེ་དྲིལ་བ། སྨྲ་ལྕེ་ལྡིབ་པ། ཁའི་ལྕེ་མི་བདེ་བ། རོ་བཅུད་ལྕེས་འཇིབ་པ། ཞོ་ལྕེས་ལྡག་པ། ཤོད་རྒྱུད་ཁ་ཡིས་བཤད་ཀྱང་། འདེམ་རྒྱུ་ལྕེ་ཡིས་བདམས་ཡོང་། ཁ་ནང་ལྕེ་རྒྱུས། ཁ་གཅིག་ལྕེ་གཉིས། མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལ་ངག་གི་འདབ་མ་དང་། བཅུད་ཀྱི་མ། བདུད་རྩི་འཛག སྨྲ་བའི་འབབ་སྟེགས། རོ་མྱོང་བ། རོ་འཛིན། རོ་ཤེས་བཅས་སོ། (2) དབྱིབས་ལྕེ་དང་འདྲ་བའི་དངོས་པོ། མེ་ལྕེ། དྲིལ་བུའི་ལྕེ། དར་ལྕེ། (3) 〔རྙིང〕གནམ་ལྕགས།

3. dag yig gsar bsgrigs

༡ མི་དང་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ཁ་ནང་གི་ལྕེ་སྟེ། བྲོ་བ་མྱོང་ཞིང་ཟས་ལྡོད་པ་དང་སྒྲ་འབྱིན་པ ་ལ འང་རོགས་རམ་བྱེད་པའི་དབང་ བོ འི་མིང་།

༢ མེ་ལྷབ་ལྷུབ་འབར་བ་དེའི་མིང་སྟེ། མེ་ལྕེ། མེ་ལྕེ་ལྷབ་ལྷུབ་འབར་ལྟ་བུ།

4. smon lam tshig mdzod chen mo

1 རོ་འཛིན་ནམ་ངག་གི་འདབ་མ། ལྕེ་དྲིལ་བ། སྨྲ་ལྕེ་ལྡིབ་པ། ཁའི་ལྕེ་མི་བདེ་བ། རོ་བཅུད་ལྕེས་འཇིབ་པ། ཞོ་ལྕེས་ལྡག་པ། ཤོད་རྒྱུ་ཁ་ཡིས་བཤད་ཀྱང༌། འདེམ་རྒྱུ་ལྕེ་ཡིས་བདམས་ཡོང༌། ཁ་ནང་ལྕེ་རྒྱུས། ཁ་གཅིག་ལྕེ་གཉིས། མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལ་ངག་གི་འདབ་མ་དང༌། བཅུད་ཀྱི་མ། བདུད་རྩི་འཛག་སྨྲ་བའི་འབབ་སྟེགས། རོ་མྱོང་བ། རོ་འཛིན། རོ་ཤེས་བཅས་སོ།2 དབྱིབས་ལྕེ་དང་འདྲ་བའི་དངོས་པོ། མེ་ལྕེ། དྲིལ་བུའི་ལྕེ། དར་ལྕེ། 3 རྙིང གནམ་ལྕགས།

5. Negi Tibetan-Sanskrit Dictionary

1. jihvā

i. rasanā — vidyullatodbhāsuralolajihvā nīlā bhujaṅgā iva jā.mā.161/93; rasanā — rasanādīndriyasambandhenānubhūyamānā rasādayaḥ ta.pa.292ka/1047;

pā. indriyabhedaḥ — cakṣuḥ śrotraṃ ca ghrāṇañca jihvā kāyo manastathā…ṣaḍetānīndriyāṇi he.ta.18ka/56;

pā. buddhīndriyabhedaḥ — pañca buddhīndriyāṇi śrotratvakcakṣurjihvāghrāṇalakṣaṇāni ta.pa.147ka/21

iv. pā. āyatanabhedaḥ — ལྕེའི་སྐྱེ་མཆེད jihvāyatanam śrā.bhū.97ka/245

v. pā. dhātubhedaḥ — ལྕེའི་ཁམས jihvādhātuḥ śrā.bhū.97ka/245

vi. pā. vijñānabhedaḥ — ལྕེའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ jihvāvijñānam vi.pra.185ka/5.4 2. = མེ་ལྕེ śikhā, agniśikhā — āliṅgati pataṅgo'yaṃ narakāgniśikhām a.ka.31.37 3. sarasvatī — བདག་གི་ལྕེ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་གོ། སྙིང་པོ་ཅི་ཕྱིར་བླང་མི་བྱ āttasāraṃ kariṣyāmi kathaṃ nemāṃ sarasvatīm śa.bu.6 4. = ཐོག vidyut — vidyudvarṣān kṣipanto vajrāśaniṃ pramuñcantaḥ la.vi.150kha/222; aśaniḥ — tatra tīvrāśanisphoṭaniṣpiṣṭavṛṣakarṣakaḥ

tena dhyānavilīnena ghanaśabdo'pi na śrutaḥ a.ka.77.3; dra. ལྕེ་དབབ། ལྕེ་འབབ།

6. Jeffrey Hopkins Dictionary

Hopkins' Translations: tongue
Sanskrit: jihvā; rasana

7. Dan Martin Dictionary

gnam lcags sam lce 'bab bam thog. N. of a clan. Btsan-lha.

8. Rangjung Yeshe Dictionary

tongue; [rasana], adj. gustatory

9. Ives Waldo Dictionary

(rasana tongue[-like shape] *, gustatory; 2) [arch] meteoric iron

10. Jim Valby Dictionary

tongue

Phoneme:

Sanskrit

Mahoney, Richard B.. Tibetan-Sanskrit Table of Buddhist Terminology based on the Yogacarabhumi., 2003.
Lokesh, Chandra. Tibetan-Sanskrit dictionary In Śata-piṭaka series. Vol. 3. New Delhi: International Academy of Indian Culture, 1959.
  • jihvā
Lokesh, Chandra. Tibetan-Sanskrit dictionary In Śata-piṭaka series. Vol. 3. New Delhi: International Academy of Indian Culture, 1959.
  • ramanā
  • lalana
  • sarasvatī