Skip to main content Skip to search
pha ma/
ID:
T120193
  • ཕ་མ (Tibetan, Tibetan script, Original)
    • >  pha ma/ (Tibetan, Latin script, Transliteration-THL Extended Wylie Transliteration)
    • >  pama (Tibetan, Latin script, Transcription-THL Simplified Tibetan Transcription)
Other Dictionaries

Other Dictionaries

1. bod rgya tshig mdzod chen mo

[1696] 1༽ ཕ་དང་མ། ... ཕ་མ་དང་ལྡན་པ། ... ཕ་མ་ནོངས་པ། ... ཕ་མ་གཅིག་པ། ... ཕ་མ་སྤུན་མཆེད། ... ཕ་མའི་དོད་པོ། ... ལུས་སྦྱིན་ཕ་མ། ... 2༽ ཐབས་དང་ཤེས་རབ། ... 3༽ ཕོ་མོ། ... དགེ་སློང་ཕ་མ། ...

[1696] ལ། ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་བདེ་ཆེན་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་ལ་ཞིག་...

2. Thupten Phuntsok Dictionary

(1)ཕ་དང་མ། ཕ་མ་དང་ལྡན་པ། ཕ་མ་ནོངས་པ། ཕ་མ་གཅིག་པ། ཕ་མ་སྤུན་མཆེད། ཕ་མའི་དོད་པོ། ལུས་སྦྱིན་ཕ་མ།(2)ཐབས་དང་ཤེས་རབ།(3)ཕོ་མོ། དགེ་སློང་ཕ་མ།

3. smon lam tshig mdzod chen mo

1.ཕ་དང་མ་སྟེ།

2.ཐབས་དང་ཤེས་རབ།

3.ཕོ་མོའི་དོན་ཏེ།

4. Negi Tibetan-Sanskrit Dictionary

pitarau, mātā ca pitā ca — ཕ་མ་གསོད pitrorghātakam abhi.ko.13ka/4.54; janakau — ཕ་མ་མཆི་མ་ཅན་ལ་ནི། /བརྗོད་ནས་མདུན་དུ་འདབ་ཆགས་དབང་། ityuktvā janakau sāsrau puraḥ prāptaṃ khageśvaram

a.ka.312kha/108.191; mātāpitarau — ཕན་འདོགས་བགྱིད་སླད་ཕ་མ་དག། /གལ་ཏེ་བླ་མར་འཚལ་ན་གོ༎ gurutvamupakāritvānmātāpitroryadīṣyate

śa.bu.114ka/106; mātāpitarau pitarau mātarapitarau prasūjanayitārau

a.ko.172kha/2.6.37; mātā ca pitā ca pitarau, mātāpitarau, mātarapitarau ca a.vi.2.6.37.

5. Jeffrey Hopkins Dictionary

Hopkins' Translations: parents

6. Rangjung Yeshe Dictionary

parents

7. Ives Waldo Dictionary

/(1 father and mother, parents; 2) upaya and prajna; 3) male and female

8. Jim Valby Dictionary

parent, parents, father and mother, parents

Phoneme: