Skip to main content Skip to search
khor yug
ID:
T18480
 • ཁོར་ཡུག (Tibetan, Tibetan script, Original)
  • >  khor yug (Tibetan, Latin script, Transliteration-THL Extended Wylie Transliteration)
  • >  khoryuk (Tibetan, Latin script, Transcription-THL Simplified Tibetan Transcription)
Other Dictionaries

Other Dictionaries

1. bod rgya tshig mdzod chen mo

[245] ཁོར་མོ་ཡུག་གི་བསྡུས་ཚིག་

2. Thupten Phuntsok Dictionary

ཁོར་མོ་ཡུག་གི་བསྡུས་ཚིག དབྱིན་སྐད་དུ་environment ཟེར།

3. dag yig gsar bsgrigs

༡ མཐའ་བསྐོར་བའི་ཉེ་འདབས་ཀྱི་མིང་སྟེ། གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཁོར་ཡུག་ན་སྐྱེད་ཚལ་མང་ལྟ་བུ།

༢ ས་ཁུལ་དང་དངོས་རྫས་ཀྱི་མཐའ་འགྲམ་གྱི་མིང་སྟེ། མཚོ་སྔོན་པོའི་ཁོར་ཡུག་ན་འབྲོག་པ་རྣམས་བསྡད་ཡོད་ལྟ་བུ།

4. smon lam tshig mdzod chen mo

1.མཐའ་བསྐོར་བའི་ཉེ་འདབས་ཀྱི་མིང་སྟེ།

2.ས་ཁུལ་དང་དངོས་རྫས་ཀྱི་མཐའ་འགྲམ་གྱི་མིང་སྟེ།

5. Negi Tibetan-Sanskrit Dictionary

1. = ཁོ་ར་ཁོར་ཡུག samantataḥ ma.vyu.6494; parisāmantam — ye bodhimaṇḍagatā vā bodhimaṇḍaparisāmantagatā vā bodhimaṇḍābhyantaragatā vā a.sā.49kha/28; parisāmantakam — tasya dharmanetrīsthānasya parisāmantake'śuciracaukṣasamudācāro na pracārayitavyaḥ a.sā.81ka/45; sarvataḥ — agnidāhaṃ vijānīyānnagarāṇāṃ tu sarvataḥ ma.mū.200kha/216; paritaḥ — vyāmasya paritaḥ pratyavekṣitatvam vi.sū.39ka/49 2. vṛttam — སའི་ཁོར་ཡུག་འབུམ་ཕྲག་གསུམ bhūmervṛttaṃ trilakṣam vi.pra.167ka/170; valayam — མེའི་ཁོར་ཡུག agnivalayam ; རླུང་གི་ཁོར་ཡུག vāyuvalayam vi.pra.185ka/5.3 3. nā. cakravālaḥ, lokālokaparvataḥ — lokālokaścakravālaḥ a.ko.2.3.2; cakravālamahācakravālau parvatarājānau kā.vyū.243ka/304; kā.ā.2.98; cakravāḍaḥ abhi.ko.3.49; tato bahiścatvāro dvīpāḥ

tebhyaḥ punaḥ bahiścakravāḍaḥ abhi.bhā.508.

6. Jeffrey Hopkins Dictionary

Hopkins' Translations: surrounding area
Others' Translations: {C}neighborhood; circumference
Sanskrit: {C}parisāmanta; {C}parisāmantaka
Comment: Used presently to mean environment.

7. Rangjung Yeshe Dictionary

1) environment, surroundings. 2) all around, horizon, circumference, outer line, surrounding perimeter wall (of mansion); surrounding. 3) continually, day and night, at all times, continuous, in a circle. 4) enclosure. 5) circular wall [chakra-veda] [enclosing a world-system), ལྕགས་རིའི་ཁོར་ཡུག་, ཁོར་མོ་ཡུག་ 6) གི་ལྕགས་རི་ Lokaloka, the outer ring or circle of mountains [beyond which is the realm of darkness]; surrounding, encircling/ a ring 7) horizon

uninterrupted

8. Ives Waldo Dictionary

khor mo yug

1) environment, surrounding[s], all-around always surrounding wall, surrounding area/ circle, circuit, circumference, horizon; 2) continuously, constant, incessant, continuous, continual; 3) yojana, league

9. Jim Valby Dictionary

outer wall of world (surrounds mount meru), horizon, 1 of 10 kings of mountains, SA ri'i rgyal po chen po bcu, SA nye 'khor, outmost limit, outer line or circumference, at all times

10. Richard Barron Dictionary

ཁོར་ཡུག་ཆེན་པོ་ (vast) surrounding horizon; panorama/ ic sweep

ཁོར་ཡུག་གི་ all-encompassing

surrounding perimeter wall (of mansion); panorama/ ic (sweep)

Phoneme:

Sanskrit

Lokesh, Chandra. Tibetan-Sanskrit dictionary In Śata-piṭaka series. Vol. 3. New Delhi: International Academy of Indian Culture, 1959.
 • cakravāḍa , cakravāla
 • parisamanta
 • cakravāḍa
 • pārisamanta
 • samantataḥ
 • ° sāmantaka