Skip to main content Skip to search
la gzhas/
ID:
T193684
  • ལ་གཞས (Tibetan, Tibetan script, Original)
    • >  la gzhas/ (Tibetan, Latin script, Transliteration-THL Extended Wylie Transliteration)
    • >  lazhé (Tibetan, Latin script, Transcription-THL Simplified Tibetan Transcription)
Other Dictionaries

Other Dictionaries

1. bod rgya tshig mdzod chen mo

[2747] དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་གླུ་གཞས་རིགས་ཤིག་ནང་དོན་ཕལ་ཆེ་བ་འདོད་པའི་བརྩེ་དུང་སྟོན་པ། ...

2. Thupten Phuntsok Dictionary

དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་གླུ་གཞས་རིགས་ཤིག་ནང་དོན་ཕལ་ཆེ་བ་ཕོ་མོའི་བརྩེ་དུང་སྟོན་པའོ།།

3. dag yig gsar bsgrigs

ཨ་མདོའི་དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་གླུ་གཞས་རིགས་ཤིག་གི་མིང་སྟེ། དེ་ནི་ཚིག་སྦྱོར་ཕལ་ཆེ་བ་ཡིག་འབྲུ་བདུན་ཡིན་ཞིང་། ནང་དོན་ནི་འདོད་པའི་བརྩེ་དུང་སྟོན་པ་གཙོ་ཆེ།

4. smon lam tshig mdzod chen mo

ཨ་མདོའི་དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་གླུ་གཞས་རིགས་ཤིག་གི་མིང་དེ་ནི་ཚིག་སྦྱོར་ཕལ་ཆེ་བ་ཡིག་འབྲུ་བདུན་ཡིན་ཞིང་། ནང་དོན་ནི་འདོད་པའི་བརྩེ་དུང་སྟོན་པ་གཙོ་ཆེ། (སྦྱོར་ཚིག) ཚིག་དང་ཐ་སྙད་ལ་ལའི་མཐར་སྦྱར་ན་ལས་སུ་བྱ་བ་སོགས་ལ་འཇུག།

5. Ives Waldo Dictionary

dmangs khrod [crowd of? common people's] song nang don mostly 'dod pa'i showing affection

Phoneme: