Skip to main content Skip to search
dgon pa/
ID:
T33641
  • དགོན་པ (Tibetan, Tibetan script, Original)
    • >  dgon pa/ (Tibetan, Latin script, Transliteration-THL Extended Wylie Transliteration)
    • >  gönpa (Tibetan, Latin script, Transcription-THL Simplified Tibetan Transcription)
Other Dictionaries

Other Dictionaries

1. Ives Waldo Dictionary

  • monastery, vihara, remote solitary place, hermitage, desert, wilderness [aarnyam) place of solitude more than a rgyang grags from a village, place where the sangha lives syn klog grva'i gnas, mkhas gnas, chos kyi grong rdal, chos kyi 'dun sa, bdud rtzi'i khang, dben pa'i gnas, zhi ba'i grong, bsam gtan khang]

  • monastery, vihara, remote solitary place [far from a village], hermitage, desert, wilderness

2. Jeffrey Hopkins Dictionary

Hopkins' Translations: monastery; forest; hermitage
Others' Translations: {C}remote forest; jungle; wilderness; forest dweller; belonging to the forest; in the remote forest
Sanskrit: {C,MSA}araṇya; {C}āraṇyaka; {C}ranyā

3. Jim Valby Dictionary

temple, retreat, hermitage, monastery, wilderness, solitary place, waved-leaf fig-tree, monastery, convent, monastery

4. Rangjung Yeshe Dictionary

  • 1) monastery, gompa, vihar, monastic institution. 2) remote, solitary place, hermitage, desert, wilderness, a solitary place, a place far away from a town or village. a hermitage the distance of one རྒྱང་གྲགས་ away from a village

  • abbey

5. Richard Barron Dictionary

wilderness; monastery

6. bod rgya tshig mdzod chen mo

[461] ༼ཨརཎྱཾ༽ གྲོང་ལས་རྒྱང་གྲགས་གཅིག་གིས་ཆོད་པའི་དབེན་གནས་སམ། དགེ་འདུན་གནས་ས། ... མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལ་ཀློག་གྲྭའི་གནས་དང། མཁས་གནས། ཆོས་ཀྱི་གྲོང་རྡལ། ཆོས་ཀྱི་འདུན་ས། བདུད་རྩིའི་ཁང། དབེན་པའི་གནས། ཞི་བའི་གྲོང། བསམ་གཏན་ཁང་བཅས་སོ། 

7. Yogācāra Glossary

8. Thupten Phuntsok Dictionary

〈ཨརནྱཾ〉གྲོང་ལས་རྒྱང་གྲགས་གཅིག་གིས་ཆོད་པའི་དབེན་གནས་སམ། དགེ་འདུན་གནས་ས། མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལ་ཀློག་གྲྭའི་གནས་དང་། མཁས་གནས། ཆོས་ཀྱི་གྲོང་རྡལ། ཆོས་ཀྱི་འདུན་ས། བདུད་རྩིའི་ཁང་། དབེན་པའི་གནས། ཞི་བའི་གྲོང་། བསམ་གཏན་ཁང་བཅས་སོ། །

9. dag yig gsar bsgrigs

༡ གྲྭ་བ་མང་ བོ ་གཏན་སྡོད་བྱེད་པའི་གནས་ལའང་དགོན་པ་ཟེར། ༢ མི་མེད་ས་སྟོང་གི་མིང་སྟེ། དགོན་པའི་ནགས་ཚལ། འབྲོག་དགོན་པའི་རི་དྭགས་ཞེས་པ་ལྟ་བུ།

Phoneme: